<h1>Det Europæiske Råd</h1>
Regeringslederne

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd fastlægger den politiske retning for EU og beslutter de langsigtede politiske prioriteringer. Rådet for den Europæiske Union består af stats- og regeringslederne fra alle 27 medlemslande.  

Det Europæiske Råd blev stiftet i 1974, først som et uformelt forum. Ved Maastrichttraktaten fik Det Europæiske Råd en formel rolle og ansvar for at fastlægge de overordnede politiske prioriteringer i EU. 

Det Europæiske Råd mødes mindst fire gange årligt til topmøder. Her vedtages der politiske tiltag og udpeges områder, der skal udforskes politisk.

Rådet træffer også beslutninger om EU's langsigtede budget og udpeger formanden for Europa-Kommissionen.

Selvom Det Europæiske Råd ikke tager beslutninger på egen hånd, fungerer det som en vigtig politisk drivkraft i EU's beslutningsproces. Dets beslutninger og anbefalinger skal godkendes af andre EU-institutioner, såsom Europa-Parlamentet og Ministerrådet, før de kan træde i kraft. Derfor fungerer Det Europæiske Råd som en afgørende retningsviser og koordinator for EU's politik, mens det stadig er bundet af EU's institutionelle rammer og principperne om demokratisk beslutningstagning i samarbejde mellem medlemslandene.